Privaatsusavaldus

Vastutav töötleja

Tuglas-seura ry
Ettevõtlus- ja registreerimisnumber: 0775834-0
Kontaktandmed: Sörnäisten rantatie 22
00540 Helsinki,
tel. 020 7890 880
jasenrekisteri@tuglas.fi

Kontaktisik andmete kogumeid puudutavates küsimustes:
Juha Kääriäinen
juha.kaariainen@tuglas.fi
tel. 020 7890 880

Andmete kogumi nimi

Tuglase Seltsi liikmete andmete kogum

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmete kogumise eesmärk on koguda Tuglase Seltsi liikmete kohta seltside ja ühingute seaduses sätestatud isikuandmeid ja muid seltsi tegevuseks vajalikke andmeid.

Töötleme sinu isikuandmeid järgmistel kasutuseesmärkidel:
Tuglase Seltsi ja liikme vahelise liikmesuhte käigushoiuks ja arendamiseks
Teated liikmetele
Tuglase Seltsi teenuste pakkumine, osutamine ja käigushoid, mh. keelekursused ja kultuurireisid
Statistilistel eesmärkidel
Seltsi eesmärgiga seotud ürituste ja teenuste turundus, kui liige on selleks andnud oma ühemõttelise nõusoleku (e-posti aadresside register).

Andmete kogumi andmete sisu

Ees- ja perekonnanimi
Tänav, maja, korterinumber
Postiindeks ja postkontor
Telefoninumber
e-posti aadress
Sünniaeg
Andmed liikmemaksude kohta
Liikmelisuse liik

Tuglase Seltsi liikmete kohta peetav isikuandmete kogum ei sisalda delikaatseid isikuandmeid (näiteks terviseandmed).

Seaduslikud isikuandmete allikad

Isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt endalt, kui ta astub Tuglase Seltsi liikmeks või osaleb Tuglase Seltsi korraldataval reisil või keelekursusel. Isikuandmeid uuendatakse liikme esitatud andmete alusel. Liikmelisuse ja üritustega seotud maksude andmed registreeritakse maksude kogumise käigus.

Seaduslikud isikuandmete edastamised

Tuglase Selts üldiselt ei edasta isikuandmeid.

Tuglase Selts võib kasutada allettevõtjaid ja teenuste osutajaid oma teenuste käigushoiu eesmärgil, liikmetega kommunikeerumiseks ja programmilise tegevuse elluviimiseks. Isikuandmeid võib edastada allettevõtjatele ja teenuste osutajatele vaid sellises mahus, nagu nad osalevad teenuste täitmisel ja käesolevates andmekaitse eritingimustes kirjeldatud kasutuseesmärkide saavutamiseks.

Isikuandmete edastamine EL-i või Euroopa Majanduspiirkonna välistesse riikidesse

Tuglase Selts pakub oma teenuseid ja töötleb isikuandmeid ennekõike EL-is või Euroopa Majanduspiirkonnas asuvaid füüsilisi või juriidilisi isikuid ja teenuseid kasutades.

Kultuurireiside korraldamisel võib juhtuda, et mõnikord kasutatakse ka mujal asuvaid füüsilisi või juriidilisi isikuid ja sellisel juhul võib isikuandmete üleandmine toimuda eri riikide vahel. Sellisel juhul Tuglase Selts hoolitseb isikuandmete kaitse eest piisava hoolsusega.

Andmete kogumi kaitse põhimõtted

Infoturve tagatakse infosüsteemides tehniliste ja administratiivsete abinõudega, nagu kasutusõiguste piiramise, tulemüüride, andmekaitse tarkvaraga ning krüptotehnikate kasutamisega.

Paberkandjal salvestatud andmete kogumit säilitatakse lukustatud ruumides, millele on juurdepääs vaid asjaomastel isikutel. Isikuandmete töötlemisel üle jäänud isikuandmed hävitatakse paberipurustajaga.

Tuglase Selts koolitab ja nõustab klientide isikuandmeid töötlevat töötajat andmekaitse küsimustes.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Liikmete isikuandmeid säilitatakse vaid nii kaua, kui see on vajalik, näiteks liikmelisuse kehtivuse ajal. Liikmelisuse lõppemisel kustutame isikuandmed meie süsteemidest juhul, kui seadusandluses ei nõuta nende säilitamise pikemat tähtaega.

Kultuurireisidel ja keelekursustel osalejate andmed hävitatakse hiljemalt kolme kuu möödumisel ürituse lõppemisest arvates.

Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega, esitada vastuväiteid, parandada andmeid

Andmesubjektil on õigus tutvuda, milliseid teda puudutavaid isikuandmeid on andmete kogumis salvestatud. Taotlus andmetega tutvumiseks tuleb esitada kirjalikult ja see tuleb saata vastutavale töötlejale allkirjastatult.

Tuglase Selts parandab taotluse alusel vigased, mittevajalikud või puudulikud isikuandmed. Parandamise taotluse võib saata e-posti aadressile jasenrekisteri@tuglas.fi. Juhul kui e-posti saatmine pole võimalik, võib taotluse paranduste tegemiseks esitada ka Tuglase Seltsi büroos või telefoni teel.

Andmesubjektil on õigus nõuda, et Tuglase Selts kustutaks teda puudutavad isikuandmed. Seltsidel on siiski seadusandlusest tulenev kohustus säilitada teatud andmeid ja neid pole võimalik kustutada liikmelisuse perioodil.

Mistahes erimeelsused lahendatakse esimeses järjekorras koostöös liikmetega. Juhul kui täheldad isikuandmete töötlemises puudusi, või kui see on ebaseaduslik, sinul on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Privaatsusavalduse muutmine

Tuglase Selts arendab pidevalt oma teenuseid ja sellest tulenevalt jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsusavaldust. Soovitame regulaarselt tutvuda privaatsusavaldusega. Juhul kui privaatsusavaldus muutub oluliselt, anname sellest teada oma võrgusaidil ja e-posti teel andmesubjektidele.

Uuendatud 24.5.2018