Tuglase Seltsi põhikiri

§ 1

Organisatsiooni nimi on Tuglas-seura ry (Tuglase Selts). Seltsi asukoht on Helsingi. Käesolevas põhikirjas organisatsiooni nimetatakse edaspidi seltsiks.

§ 2

Seltsi eesmärk on edendada Eesti kultuuri ja ühiskonna tundmist ning eesti keele oskust Soomes, Soome kultuuri ja ühiskonna tundmist ning soome keele oskust Eestis. Selts edendab Eesti-Soome kultuurikoostööd. Oma tegevuses selts mh

 • toetab teadlasi, üliõpilasi ja kunstnikke ning erinevates kultuuri- ja ühiskonnaelu valdkondades tegutsevaid inimesi, kelle tegevus aitab kaasa seltsi eesmärkidele
 • teavitab Soomes Eestiga seotud küsimustes ja vahendab Eesti ja Soome kontakte ning tutvustab Soomes Eesti ühiskonda ja kultuuri
 • teavitab Eestis Soomega seotud küsimustes ja vahendab Soome ja Eesti kontakte ning tutvustab Eestis Soome ühiskonda ja kultuuri
 • võib osaleda oma eesmärke toetavas rahvusvahelises tegevuses
 • edendab oma kultuuritegevusega soome-eestlaste lõimumist, kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset heaolu kultuurimeetmetega

Selts korraldab eesmärkide saavutamiseks oma liikmetele, avalikkusele või organisatsioonidele ettekande- ja vestlusüritusi, matku, reise, tutvumiskäike, koolitusüritusi, keelekursusi, näitusi, muusika- ja muid kultuuriüritusi. Selts võib tegeleda ka kirjastamisega.

§ 3

Seltsi liikmeks võib saada üksikisik, registreeritud ühendus või muu õigusvõimeline institutsioon, kes aktsepteerib seltsi eesmärke ja kelle liikmelisuse juhtkond kinnitab.

Seltsi liikmed ning toetaja- ja alatised liikmed maksavad seltsile liikmemaksu, mille suurus määratakse kindlaks seltsi aastakoosolekul.

Selts võib kutsuda auliikmeks isikuid, kellel on erilisi teeneid seltsi eesmärkidele vastavas tegevuses.

§ 4

Seltsi juhatuse moodustab juhtkond, kuhu kuulub 6-9 liiget. Juhtkonna liikmed valitakse kolmeks aastaks. Juhtkonna liikmetest on igal aastal lahkumise voorus vähemalt kaks ja maksimaalselt kolm liiget. Sama isiku võib valida juhtkonda maksimaalselt kaheks järjestikuseks tegevusperioodiks.

Juhtkond valib endi hulgast esimehe ja aseesimehe üheks aastaks korraga.

Juhtkond on otsustusvõimeline, kui lisaks esimehele ja aseesimehele on kohal vähemalt pooled juhtkonna muudest liikmetest.

§ 5

Juhtkond nimetab ametisse seltsi tegevjuhi ja muu personali. Tegevjuht juhib seltsi tegevust.

§ 6

Seltsi nimel kirjutab alla kas seltsi esimees, aseesimees või tegevjuht või juhtkonna poolt eraldi nimetatud isik.

§ 7

Seltsi majandusaasta aruanne koostatakse igal kalendriaastal ja esitatakse 15. veebruariks audiitoritele auditeerimiseks. Seltsi aruande kontrollimiseks valitakse seltsi aastakoosolekul audiitor ja asendusaudiitor ning tegevuse revident ja asendusrevident.

§ 8

Seltsi aastakoosolek peetakse kas Friedebert Tuglase sünniaastapäeval 2. märtsil või pärast seda märtsikuu jooksul. Aastakoosolekul käsitletakse järgmisi küsimusi:

 1. valitakse kaks protokolli kontrollijat
 2. esitatakse juhtkonna aastaaruanne ning eelmise kalendriaasta raamatupidamise aruanne ja audiitori ja revidendi arvamus
 3. kinnitatakse raamatupidamise aastaaruanne
 4. tehakse otsus juhtkonna ja aruandluskohustuslaste vastutusest vabastamise kohta
 5. kinnitatakse seltsi liikmemaksud
 6. kinnitatakse tegevuskava ja eelarve
 7. valitakse juhtkonna liikmed
 8. valitakse tegevuse revident ja asendusrevident
 9. arutatakse muid koosolekukutses mainitud küsimusi

§ 9

Koosolekukutse saadetakse seltsi liikmetele seltsi liikmete väljaandes või elektronposti teel vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

§ 10

Käesoleva põhikirja paragrahvis 2 loetletud eesmärkide elluviimiseks võib selts vastu võtta kinke ja testamente ning suurendada oma varasid loosimiste ja näitusmüükidega ning maksuliste liikmetele korraldatud ürituste korraldamisega ning avalikkusele suunatud ürituste korraldamisega.

§ 11

Otsus käesoleva põhikirja muutmiseks tuleb teha aastakoosolekul. Muudatusettepanekud tuleb esitada paragrahvis 9 viidatud viisil seltsi liikmetele teadmiseks vähemalt 30 päeva enne aastakoosolekut.

Otsus seltsi tegevuse lõpetamiseks tuleb teha kahel järjestikusel koosolekul, milledest üks peab olema aastakoosolek. Seltsi tegevuse lõppemisel tuleb seltsi varad üle anda seltsi eesmärke edendavaks tegevuseks.

§ 12

Muus osas järgitakse kehtiva ühinguseaduse sätteid.

Tõlge soomekeelsest põhikirjast, mis on kinnitatud aastakoosolekul 2016